Home

Actueel Nieuws

Ouderlijk huis op naam van de kinderen? Erfbelasting valt toch mee

dinsdag 06 december 2011

Heeft u uw huis op naam van de kinderen gezet om daarmee erfbelasting te besparen? In 2010 is de Successiewet gewijzigd. Het belastingvoordeel voor deze constructies viel daardoor weg. Gelukkig kondigde staatssecretaris Weekers van Financiën recent aan dat er toch een overgangsregeling komt!

Interne levering voor de omzetbelasting

dinsdag 06 december 2011

Een ondernemer, die zelf een bedrijfsruimte heeft gebouwd of laat bouwen op eigen grond en deze nieuwe ruimte in gebruik gaat nemen voor vrijgestelde prestaties, verricht volgens de Wet op de omzetbelasting 1968 op het moment van ingebruikneming van het nieuwe pand een met omzetbelasting belaste levering aan zichzelf. Dit is ook het geval als een dergelijke ondernemer een bestaand pand ingrijpend gaat verbouwen.

Met vrijgestelde prestaties wordt bedoeld, dat over de leveringen en diensten door de ondernemer geen omzetbelasting in rekening behoeft te worden gebracht.

Tijdig melden gebreken aan gekochte woning, eigen onderzoeksplicht koper

dinsdag 06 december 2011

De koper van een meer dan 80 jarige oude woning mag er niet van uit gaan dat de woning nog zal voldoen aan de bouwkwaliteitseisen, welke aan nieuwe woningen worden gesteld.
Maar een koper mag wel verwachten dat de verkoper hem informeert over de gebreken aan de woning, die verkoper bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn.

Huisje aan het water vaak gebonden aan beperkingen

dinsdag 06 december 2011

Lijkt het u ook leuk om een huisje aan het water te hebben?
Nederland is een waterland, dus het aanbod zal ruim zijn, maar let op de mogelijke (onderhouds-)verplichtingen of beperkende gebruiksmogelijkheden.

Het onderhoud van wateren, dijken en sloten is een taak van het waterschap.
Om het waterschap in staat te stellen deze taak naar behoren uit te voeren, gelden er regels voor onroerend goed gelegen nabij wateren, dijken en meren. Laat u daarom vooraf goed informeren.

Aanwezigheid asbest waardedrukkend?

dinsdag 06 december 2011

Heeft de aanwezigheid van asbest in een woning of bedrijfspand een waardedrukkend
effect?

Bij een verkooptransactie is het uiteraard van belang, dat de eventuele aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld en waar deze asbest zich bevindt. Indien de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, is het niet altijd onmiddellijk noodzakelijk dat deze asbest wordt verwijderd.

Executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen

dinsdag 06 december 2011

In veel statuten of aandeelhoudersovereenkomsten is een instemmingsbepaling opgenomen over voorgenomen overdracht van aandelen. Het is nog maar de vraag of een dergelijke bepaling in geval van executoriale verkoop van aandelen waarop conservatoir beslag is gelegd, stand houdt.

Pagina's

Zoekveld

Thema's