Archief

Bewoordingen testament onduidelijk, dochter geen erfgenaam!

maandag 13 februari 2012

Een testament kan op het eerste gezicht duidelijk lijken maar na overlijden van de opsteller toch onenigheid veroorzaken, doordat diverse belanghebbenden de bewoordingen anders willen uitleggen.

Geen WOZ waarde serviceflats bij vaststelling erfbelasting 2010 en 2011

maandag 13 februari 2012

Als er een woning vererft moet degene die de woning krijgt daarover erfbelasting betalen. Om de waarde van de woning te bepalen zodat de erfbelasting kan worden berekend, hoeft geen taxatie plaats te vinden. Sinds 1 januari 2010 wordt de WOZ-waarde van het jaar van overlijden gebruikt.

Onjuiste informatie over inhoud woning geen onrechtmatige daad

dinsdag 07 februari 2012

Advertenties en brochures over te koop aangeboden woningen bevatten niet altijd gegarandeerde informatie. Indien u van plan bent een woning te kopen, is het zinvol aan de makelaar of verkoper (schriftelijk) kenbaar te maken, dat u speciale wensen heeft ten aanzien van een aan te kopen woning of aan te geven aan welke eisen de woning moet voldoen. U voorkomt daarmee zo veel mogelijk, dat u achteraf voor verrassingen wordt geplaatst.

Wie is gerechtigd overhangende takken te verwijderen?

dinsdag 07 februari 2012

Overhangende takken kunnen voor veel overlast en burenruzie zorgen. Kunt u altijd overhangende takken van de boom van uw buren zonder meer verwijderen?

Het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, art. 44, lid 1) zegt hierover het volgende:
“Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heen hangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toe-eigenen.”

Samenwerking artsen en notarissen bij medische verklaring wils(on)bekwaamheid

dinsdag 07 februari 2012

Bij het opstellen van akten moeten notarissen overtuigd zijn van de wilsbekwaamheid van degene(n) die de akte willen laten opstellen. Bij twijfel is een geneeskundig oordeel wenselijk. Tot nu toe was dat niet goed geregeld vanwege de vertrouwelijke relatie tussen arts en patiënt. Artsen en notarissen gaan nu samenwerken aan een gezamenlijk protocol ‘Beoordeling wilsbekwaamheid’. Er is inmiddels een pilot aan de gang op basis waarvan het protocol mogelijk nog kan worden verbeterd.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter discussie bij verdeling nalatenschap

dinsdag 07 februari 2012

Het is gebruikelijk dat in testamenten wordt gezorgd dat de langstlevende ouder goed verzorgd achterblijft. Dat kan bijvoorbeeld door in het testament een ouderlijke boedelverdeling ten gunste van de partner op te nemen. Als de nalatenschap ook ondernemingsvermogen omvat, komt het voor dat de langstlevende de verdeling met gebruikmaking van de ‘tenzij-clausule’ in het testament voor dat deel ongedaan maakt, ten gunste van de kinderen die de overleden ondernemer opvolgen. Wat betekent dat voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

dinsdag 07 februari 2012

Het tegenzittend tij op de huizenmarkt maakt dat erfgenamen die een huis erven tegenwoordig vaak met angst en beven de aanslag voor het betalen van de erfbelasting tegemoet zien.

Het is gebruikelijk dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden na overlijden moet worden ingediend, daarna duurt het vaak nog enkele weken tot maanden voordat de aanslag volgt en moet worden betaald.

Uw ex-echtgenoot en uw testament

dinsdag 31 januari 2012

Na een echtscheiding willen de meeste mensen niet dat hun ex-echtgenoot nog iets erft als zij komen te overlijden. Maar als er kinderen zijn dan kan de ex-echtgenoot via een omweg soms toch nog rechten uitoefenen.

Ik-opa-testamenten voordelig of toch niet?

dinsdag 31 januari 2012

Grootouders hebben regelmatig een zogenaamde “ik-opa- of ik-oma-clausule” in hun testament. Deze clausules kunnen een belastingvoordeel opleveren. In 2010 is de wet gewijzigd en sindsdien moet er nauwkeurig gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden van de familie om te beoordelen of de clausule wel goed uitpakt!

Jachthuurovereenkomst blijft in stand na eigendomsoverdracht

dinsdag 31 januari 2012

Bij aankoop van landerijen, bossen en dergelijke dient aandacht te worden besteed aan de vraag of het genot van de jacht op het verkochte is verhuurd aan derden dan wel wordt voorbehouden aan de verkoper. In de Jachtwet is namelijk bepaalt dat een jachthuurovereenkomst in stand blijft in geval van eigendomsoverdracht.

Pagina's