Portacabin: roerend of onroerend goed?

Printvriendelijke versie

Wordt een portacabin als roerend of onroerend beschouwd? Het antwoord op deze vraag is vooral van belang voor de vraag of een portacabin onder een door de eigenaar verstrekte hypothecaire zekerheid valt en daarom door de bank ingeval door de schuldenaar niet aan de verplichtingen uit de hypothecaire lening wordt voldaan, in het openbaar mag worden verkocht.

Bij uitbreiding van bedrijfsgebouwen wordt nogal eens de toevlucht tot het plaatsen van een portacabin genomen, bijvoorbeeld als kantoorgebouw. Deze portacabin is vaak zodanig gemonteerd, dat het vrij gemakkelijk weer verplaatst of gedemonteerd kan worden. Valt deze portacabin nu onder het hypotheekrecht, met andere woorden kan de portacabin worden beschouwd als een onroerende zaak?
In Boek 3, art. 3 van het Burgerlijk Wetboek is onder meer bepaald, dat “onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken”.

Over deze in de praktijk veel voorkomende kwestie heeft de Hoge Raad zich in diverse arresten duidelijk uitgesproken. Volgens de Hoge Raad kan een gebouw duurzaam met de grond zijn verenigd in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit doet zich onder meer voor als het gebouw door middel van leidingen is aangesloten op het gas-, water- en elektriciteitsnet alsmede op de riolering.

Daarnaast is het van belang of het gebouw bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en dit ook door de eigenaar of bouwer naar buiten kenbaar is gemaakt. Het is dan niet meer van belang of de technische mogelijkheid bestaat het gebouw te verplaatsen.

Het vorenstaande brengt dus met zich mee, dat al vrij snel wordt uitgegaan van het feit dat een portacabin of ander bouwwerk, dat weliswaar gemakkelijk kan worden gedemonteerd doch naar de aard en inrichting bestemd is duurzaam ter plaatse te blijven, wordt aangemerkt als onroerend. Een eventuele gevestigde hypotheek rust daarom ook op dit bouwwerk en kan dus door de bank worden uitgewonnen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, bel ons gerust. Wij staan voor u klaar!

Bron: JOR 1997/152 Hoge Raad ’s Gravenhage, 31-10-1997, RvdW 1997, 215